Hệ thống khách hàng

Quản lý hệ thống khách hàng là phương pháp giúp doanh nghiệp được tiếp cận, giao tiếp với khách hàng một cách có hệ thống và hiệu quả dựa trên việc quản lý các thông tin của khách hàng như: liên lạc, nhu cầu, tài khoản… nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn.